Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ledningsgruppen

LUB:s ledningsgrupp är en rådgivande grupp till universitetsbibliotekarien.

Ledningsgruppen är det organ som driver utvecklingen av LUB:s gemensamma verksamhet och som övriga LU-verksamheter och omvärlden hänvisas till i frågor av LUB-gemensam karaktär. Vidare ansvarar gruppen för att LUB:s verksamhet tydligt knyts till de strategiska mål som finns i LUB:s strategiska plan och för uppföljningen av dessa.

LUB:s ledningsgrupp är en rådgivande grupp till universitetsbibliotekarien. Ledningsgruppen diskuterar och samhandlar i ärenden av gemensamt LUB-intresse och strävar efter samsyn. Gruppen föreslår och bereder ärenden av övergripande strategisk natur som sedan kan tas upp i relevanta organ,t.ex. Biblioteksstyrelsen, men är inget beredande organ i ordets formella betydelse. Ledningsgruppen utser medlemmar till de permanenta arbetsgrupperna och beredningsgrupperna och ger dessa uppdrag.

Gruppen ska utöver ordinarie mötesordning arbeta för att säkerställa att LUB är representerat i relevanta beredande organ inom LU och att LUB möter de kompetenskrav som ställs på nätverket. För att nå dessa mål arbetar gruppen med systematisk verksamhetsutveckling, strategisk rekrytering, långsiktig kompetensbehovskartläggning och övergripande strategisk kommunikation om LUB:s verksamhet. Medarbetarskap och ledarskap ingår också i målen för ledningsgruppen att arbeta särskilt proaktivt med.

Ledningsgruppen består av universitetsbibliotekarien (ordförande), fakultetsbibliotekarierna (8), medlemmarna i UB:s ledningsgrupp (5) och planeringskoordinatorn. En tjänsteman från UB:s avdelning Stab och administration adjungeras som sekreterare. Gruppen kan adjungera ytterligare personer efter behov.

Ledningsgruppen bestämmer själv sina mötesformer och -intervaller. Ärenden som tas upp på ledningsgruppsmöten förbereds av ett arbetsutskott som sammanträder i god tid innan kallelse skickas ut. Deltagare i arbetsutskottet är universitetsbibliotekarien, planeringskoordinatorn och två fakultetsbibliotekarier.

 

Sidansvarig:

Medlemmar

Eva Nylander, tillförordnad universitetsbibliotekarie (ordförande) 

Catarina Carlsson, J

Colm Doyle, M

Christel Holmberg, UB (sekr.)

Kristina Holmin Verdozzi, N

Kristoffer Holmqvist, UB

Viktoria Hörnlund, HT

Karin Jönsson, S

Kristian Knutsson, UB

Lena 
Landgren,
 UB

Åse
 Lugnér,
 K

Eva 
Nylander, 
UB

Åsa
 Sellgren,
 LTH

Elisabeth Stålesjö, UB

Henrik Åslund, UB

Minnesanteckningar